موفق ترین انسان ها، افرادی هستند که در طول هفته 7 امروز دارند، و نه 7 فردا